Αρχική > Σεμινάρια > Management & Business > Sales & Negotiations, Marketing & Finance for all

Sales & Negotiations, Marketing & Finance for all

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sales & Negotiations, Marketing & Finance for all έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο Marketing, στις Πωλήσεις και στις Διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ανελιχθούν και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες στην Εμπορική και Οικονομική Γνώση των Επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα οικονομικά και εμπορικά μεγέθη, να παρακολουθούν την πορεία των στόχων και να υιοθετούν νέες προσεγγίσεις του Marketing. Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στην κατανόηση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης σε βάθος, με στόχο την αξιοποίηση της αμοιβαίας επωφελούμενης φιλοσοφίας (win-win), χτίζοντας και διατηρώντας μακροπρόθεσμα καλές επαγγελματικές σχέσεις. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Βασικά οικονομικά Στοιχεία
1.1  Εισαγωγή στην οικονομία: Βασικές οικονομικές έννοιες  με ιδιαίτερη έμφαση στην 
        διάκριση μικρο  & μακροοικονομίας
1.2  Λειτουργία της αγοράς
1.3  Κατηγορίες κόστους και σχέσεις μεταξύ τους: συνολικό, σταθερό, μεταβλητό, μέσο,
        οριακό  κόστος
1.4  Μορφές ατελούς ανταγωνισμού (μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακός
        ανταγωνισμός

2.    Budgeting και στοχοθέτηση
2.1  Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό
        σχεδιασμό
2.2  Η πρόβλεψη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι.
2.3  Η στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά προϊόν και πελάτη
2.4  Υπολογισμός των όλων των κατηγοριών εξόδων
2.5  Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου
        κίνησης
2.6  Ισολογισμός: έννοια και βασικά σημεία ένταξης αυτού 
2.7  Λειτουργικοί δείκτες αποδοτικότητας

3.    Sales
3.1  Τα βήματα μιας επιτυχημένης πώλησης
3.2  Στοχοποίηση / προβλέψεις πωλήσεων σε σχέση με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη
        της επιχείρησης.
3.3  Κατηγοριοποίηση πελατολογίου και δημιουργία Πληροφοριακού δελτίου πελατών   
        με ανάλυση διαφόρων δεδομένων
3.4  Σχεδιασμός Στοχοποίησης πελατών (ετήσια, τριμηνιαία, μηνιαία)
3.5  Σχεδιασμός Sales Reports
3.6  Σχεδιασμός πλάνου προωθητικών ενεργειών προς κάθε κανάλι αγοράς
3.7  Reporting Πωλήσεων στη Διοίκηση
3.8  Εκπαίδευση πωλητών
3.9  Η σημασία της πώλησης υπηρεσιών & Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη 
        μέσω της ικανοποίησης των βασικών αναγκών τους

4.    Marketing 
4.1  Βασικές έννοιες και λειτουργίες του marketing
4.2  Η κριτική γύρω από το ρόλο του marketing με επίκεντρο την παραγωγή, το προϊόν, 
        την πώληση, την αγορά, το περιβάλλον ανάπτυξης του marketing
4.3  Παράγοντες στο Μάκρο-περιβάλλον της επιχείρησης
4.4  Παράγοντες στο Μίκρο-περιβάλλον της επιχείρησης
4.5  Tips για την προώθηση της εταιρίας μου και την ανάπτυξη του πελατολογίου μου 
        Βασικές έννοιες marketing

5.    Διαπραγματεύσεις
5.1  Βασικά στάδια προετοιμασίας προς τη Διαπραγμάτευση: δημιουργία θετικού 
        κλίματος, σεβασμός προς το συνομιλητή, εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας
        ανάλογα με την προσωπικότητα του συνομιλητή κ.τ.λ.
5.2  Μορφές Διαπραγμάτευσης και τρόποι επιλογής της μορφής εκείνης που
        ικανοποιεί και τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές
5.3  Πότε πρέπει να γίνεται η διαπραγμάτευση
5.4  Η τέχνη της κατάληξης σε ικανοποιητικούς όρους συναλλαγής και για τις δύο
        πλευρές
5.5  Τεχνικές κλεισίματος Διαπραγμάτευσης
5.6  Case studies

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Διευθυντές, Προϊσταμένους, Πωλητές, Στελέχη, Προσωπικό τμημάτων Πωλήσεων και Marketing, φοιτητές και ανέργους

Εκδήλωση ενδιαφέροντος