Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους Διακόπτες Διαφυγής Ρεύματος & τα νέα έντυπα της ΥΔΕ

Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους Διακόπτες Διαφυγής Ρεύματος & τα νέα έντυπα της ΥΔΕ

Στο ΦΕΚ αριθ. 4825 τεύχος Β της 24.12.2019 δημοσιεύτηκε η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ'50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β'). Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές αλλαγές, να αναλύσει, να επισημάνει και να ερμηνεύσει την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Ταυτόχρονα η νέα ΚΥΑ τροποποιεί τα υπάρχοντα έντυπα της ΥΔΕ. Στο Σεμινάριο θα παρουσιαστούν και αναλυθούν τα νέα έντυπα με ιδιαίτερο σχολιασμό επί του νέου εντύπου περί Προαιρετικής Εγκατάστασης Διακόπτες Διαφυγής Ρεύματος (ΕΠΕΔΔΡ) καθώς και της απαραίτητης Μελέτης (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1) που το συνοδεύει.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.   Από την υπουργική απόφαση του 2006 στην ΚΥΑ του 2019
2.   Παρουσίαση της Νέας ΚΥΑ για τους ΔΔΡ (Ανάλυση, Επισημάνσεις, Ερμηνείες)
3.   Απαιτήσεις, αναδρομική ισχύς, προβλέψεις
4.   Τα άλλα μέτρα προστασίας και η προστασία με ΔΔΡ
5.   Προϋποθέσεις για προαιρετική προστασία τερματικών γραμμών με ΔΔΡ με
      ΙΔΝ≤30mA σε τροφοδοσία ηλ/μηχανολογικού εξοπλισμού
6.   Μελέτη για προαιρετική προστασία τερματικών γραμμών με ΔΔΡ με ΙΔΝ≤30mA σε  
      τροφοδοσία ηλ/μηχανολογικού εξοπλισμού (Δημιουργία, Τεκμηρίωση)
7.   Παρουσίαση των νέων εντύπων της ΥΔΕ
8.   Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των νέων και παλιών εντύπων της ΥΔΕ
9.   Παρουσίαση ανάλυση του ΕΠΕΔΔΡ (Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ)
10. Παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, εκπαιδευτικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος