Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Νέα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου

Νέα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου

Βάσει της υπ' αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ1809 Β'/11- 08/2011) από την 1η Νοεμβρίου και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί ο σωστός και αποδοτικός τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, η μεθοδολογία αποδοτικών δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Νομοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο και γενικά περί προτύπων
  2. Νέα κοινή υπουργική απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης
  3. Νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τη νέα ΥΔΕ, έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και τα πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου
  4. Δομή του ΕΛΟΤ HD 384
  5. Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπο
  6. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο
  7. Χώροι με ειδικές απαιτήσεις (λουτρά, πισίνες, κάμπινγκ, εργοτάξια, κ.λπ.), τι προβλέπει το νέο πρότυπο
  8. Έλεγχοι εγκαταστάσεων
  9. Αρχές και μέθοδοι συμπλήρωσης νέας υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης, έκθεσης παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρωτοκόλλων ελέγχου και επανελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης
  10. Χρήση οργάνων μέτρησης απαραίτητων για τη συμπλήρωση του πρωτοκόλλου ελέγχου και επανελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, εκπαιδευτικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος