Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Έλεγχος & πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Έλεγχος & πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στο σεμινάριο αναλύονται τα πρότυπα ελέγχου & επανελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία ορίζονται από το ΦΕΚΒ-/844/16-05-2011. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελέγχους, που πρέπει να πραγματοποιούνται, στον σωστό και στον αποδοτικό τρόπο συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, τη μεθοδολογία αξιόπιστων δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου. Επίσης γίνεται αναφορά στα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364. Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε πραγματικό χώρο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ)
  2. Βασική δομή του ΕΛΟΤ HD 384
  3. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  4. Αναφορά στα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364
  5. Βασικά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
  6. Έγγραφα που συνοδεύουν την νέα ΥΔΕ
  7. Έλεγχοι εγκαταστάσεων
  8. Στοιχεία ελέγχων σε ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη
  9. Στοιχεία ελέγχων σε υποσταθμούς μέσης τάσης
  10. Στοιχεία ελέγχων σε UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες συντηρητές που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος