Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το σεμινάριο αυτό έχει σαν σκοπό να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δίνοντας σημασία στους τρόπους αποφυγής ατυχημάτων, στους παράγοντες επικινδυνότητας αλλά και στις αιτίες τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχική διδασκαλία, όπου ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο διάλογος, πρακτικές ασκήσεις - ατομικές, ομαδικές, προσομοίωσης και μελέτες.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ)
  2. Νομομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  3. Ασφάλεια εργασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  4. Μέτρα αποφυγής ατυχημάτων
  5. Παράγοντες επικινδυνότητας
  6. Ασφάλεια ηλεκτρολογικών εργασιών, μοντέλα ασφάλειας
  7. Μέθοδοι προστασίας σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (βάσει των CENELEC HD 384.400.1 & IEC 364/400.1)
  8. Το πρότυπο ΕΛΟΤ – ISO 7010 «Γραφικά σύμβολα - χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας» που αφορά στη σηματοδότηση
  9. Ηλεκτρική ασφάλεια σε ειδικούς χώρους εργασίας (Υποσταθμοί, Εργοτάξια κ.λπ.)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, τεχνικές υπηρεσίες ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς δομικών και έργων υποδομής Τ.Ε., προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής – μηχανολογικής συντήρησης, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές κλάδων ηλεκτρολογίας μηχανολογίας και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος